درباره شبکه

شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران

یکی از شبکه های تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی کشور است که در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۲ در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تصویب رسیده است.

اولویت های شبکه :

– ساماندهی، توانمندسازی و هدفمند نمودن تحقیقات و فناوری­های کلان در زمینه پیشگیری تشخیص، غربالگری و درمان بیماریهای قلبی عروقی به منظور تولید علم و پاسخگوئی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات در جهت کاهش بار بیماری و عوامل خطرساز آن در سطح جامعه و کنترل عوامل محیطی و اجتماعی و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه.

– شناخت نیازهای پژوهشی و تعیین اولویتهای تحقیقاتی و سیاستهای کلان کشوری در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی و ترسیم نقشه راه دقیق و جامع در این زمینه و اجرای آن، با هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین مراکز تحقیقاتی عضو.

– کمک به ظرفیت سازی و افزایش توانمندی مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران کشور در حوزه بیماریهای قلبی عروقی.

– توسعه و تقویت همکاریها و ارتباطات بین مراکز تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، انجمن­ها و بخش دولتی و خصوصی فعال در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی جهت ارتقاء فعالیت­های مشترک و جلوگیری از موازی کاری و صرف هزینه­ های اضافی.

– تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی کلان جامعه­نگر در راستای پیشگیری و کنترل و کاهش بار بیماریهای قلبی و عروقی و جلب مشارکت دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، محققین، سیاستگذاران، ذی­نفعان و مردم برای اجرای این طرحها، از مرحله نیازسنجی تا تبدیل یافته­ ها به سیاستهای قابل اجرا در سطح کشور.

– ایجاد راهکارهای مناسب جهت انتشار نتایج تحقیقات در سطح جامعه به منظور افزایش آگاهی و توانمندسازی گروههای مختلف از جمله سیاستگذاران، محققین، آحاد مردم و بیماران قلبی و عروقی و ارائه راهکارهای کاربردی در راستای کنترل و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و اصلاح شیوه زندگی.

– کمک به نهادینه نمودن سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در مدیریت بیماریهای قلبی عروقی در کشور.

– نگاه مشارکت جویانه و همکاری با سازمانها، موسسات دولتی و غیردولتی و صنعتی در داخل و خارج کشور و به ویژه در سطح منطقه مدیترانه شرقی در جهت اهداف شبکه.

– جمع­آوری اطلاعات لازم و تهیه و راه اندازی بانک­های اطلاعاتی در زمینه­ های همسو با اهداف شبکه و مورد نیاز محققین، مسئولین و سیاستگذاران کشور.

– همکاری با سازمانهای مختلف بویژه معاونت­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه انجام تحقیقات و دریافت سفارش تحقیق و ارائه نتایج به مراکز سفارش دهنده.

– ارتباط با مراکز علمی بین­المللی و در صورت ضرورت عضویت در این مراکز جهت همکاری در اجرای طرحهای بین­ المللی و طرحهای مولتی سنتریک.

– توانمندسازی مراکز تحقیقاتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات در زمینه قلب و عروق و افزایش سطح استاندارد تحقیقات انجام شده با استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات و تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو و هم­بردار نمودن فعالیتها در راستای کاهش دوباره­ کاریها.

– تأمین منابع مالی (پایدار) و اعتبارات لازم و جلب حمایت­های مالی و معنوی و کمک­های مستقیم و غیرمستقیم از سازمانها و نهادهای مختلف مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به منظور توسعه فعالیتها و دسترسی به اهداف.

– بررسی روند بیماریهای قلبی و عروقی و بار ناشی از این بیماریها در سطح کشور و گسترش اقدامات مداخله­ ای در جهت پیشگیری (در همه سطوح)، غربالگری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی.

– نظارت و مشارکت در انجام پایش طرحها و نتایج تحقیقات انجام شده در سطوح مختلف.

چشم انداز شبکه :

شناخت نیازهای تحقیقاتی و توسعه و حمایت تحقیقات هدفمند کلان در خصوص کاهش بار بیماریهای قلبی عروقی و دستیابی به اهداف برنامه توسعه، نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع نظام سلامت در افق ۱۴۰۴ و سند چشم انداز.

فهرست
Call Now Button