کمیته پژوهشی، آموزشی

کمیته پژوهشی آموزشی شبکه متشکل از حداقل ۵ نفر از اعضای شبکه بوده که به پیشنهاد شورای راهبردی و حکم رئیس شبکه به مدت ۲ سال منصوب می­ شوند. از بین اعضای کمیته یک نفر به عنوان مسئول کمیته انتخاب شده و امور محوله را به انجام می رساند. این کمیته وظیفه رسیدگی و هماهنگی کلیه امور پژوهشی و آموزشی شبکه را بر عهده داشته و در موارد لزوم جلسات کمیته توسط مسئول کمیته و با حضور اعضا برگزار می گردد.

وظایف کمیته پژوهشی آموزشی
۱-    تدوین برنامه­ های عملیاتی پژوهشی در راستای سیاستهای شورای راهبردی
۲-    بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی براساس اولویت­ ها
۳-    بررسی و تصویب دوره­ ها، کارگاه­ها و سایر فعالیتهای آموزشی مرتبط با اهداف
۴-    تعیین وظایف زیر کمیته­ های تخصصی و انتخاب اعضای این زیر کمیته­ ها

اعضای کمیته پژوهشی آموزشی شبکه:
۱- آقای دکتر علیرضا خسروی، مسئول کمیته
۲- آقای دکتر مجید ملکی
۳- آقای دکتر صمد غفاری
۴- آقای دکتر محمدجواد زیبائی نژاد
۵- آقای دکتر سعید صادقیان

فهرست
Call Now Button