مراکز عضو

شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران، یک شبکه کشوری است که بنا بر رسالت شبکه های تحقیقاتی، همه پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی در آن عضویت داشته و مرتبط می باشند. در برگزاری جلسات مجمع عمومی شبکه نیز، از تمام مراکز سطح کشور جهت شرکت در جلسات دعوت یه عمل می آید و اعضای شورای راهبردی با برگزاری انتخابات توسط مجمع عمومی انتخاب می گردند و تلاش می شود، پراکندگی جغرافیائی نیز در انتخاب اعضای شورای راهبردی رعایت شود. در حال حاضر مراکزی که روسا یا اعضای هیئت علمی آنها به عنوان شخصیت حقوقی یا حقیقی در شورای راهبردی شبکه عضویت دارند، شامل:
۱- مرکز تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجائی تهران
۲- مرکز قلب تهران
۳- پژوهشکده قلب و عروق اصفهان
۴- مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان
۵- مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۶- مرکز تحقیقات آترواسکلروز مشهد
۷- مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
۸- مرکز قلب کوثر شیراز
۹- مرکز تحقیقات قلب و عروق هرمزگان
۱۰- مرکز تحقیقات قلب و عروق تبریز
۱۱- مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه شهید بهشتی تهران
۱۲- دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فهرست
Call Now Button