اعضای شورای راهبردی

شورای راهبردی متشکل از حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ نفر نماینده مراکز تحقیقاتی سطح کشور ( مشروط بر اینکه دو سوم افراد، نماینده واحدهای حقوقی باشند) می باشد که توسط مجمع عمومی انتخاب و به مدت ۲ سال به عنوان عضو اصلی معرفی می شوند. علاوه بر آن ۲ نفر نیز می توانند به عنوان عضو علی البدل به عضویت شورای راهبردی انتخاب شوند. این شورا در موارد لزوم تشکیل جلسه داده و بالاترین مرجع تصمیم گیری شبکه به حساب می آید. اعضای شورای راهبردی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس شبکه انتخاب می کنند و حکم رئیس شبکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ سال صادر می گردد.

وظایف شورای راهبردی
۱-     تهیه و تدوین برنامه­ های استراتژیک
۲-    تعیین اولویت­های تحقیقاتی کلان در راستای مأموریت اصلی شبکه
۳-    تعیین زیرساخت­های لازم جهت پیشبرد اهداف شبکه
۴-    تدوین سیاست­های تأمین و جذب منابع مالی و اداری (داخلی و خارجی) در راستای خوداتکایی
۵-    نظارت بر تکمیل و به روز نمودن ورود اطلاعات به بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز شبکه
۶-   پیشنهاد و انتخاب رئیس شبکه
۷-    نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبکه
۸-    تدوین آیین نامه­ های داخلی
۹-    انتخاب اعضای کمیته های پژوهشی، آموزشی و نظارت و ارزشیابی و سایر کمیته های مورد نیاز شبکه

فهرست
Call Now Button