اعضای شورای راهبردی

اعضای اولین شورای راهبردی شبکه (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)
اعضای اصلی:                                         
۱- دکتر حسین ملک افضلی                              رئیس شبکه: دکتر ابراهیم نعمتی پور
۲- دکتر فریدون نوحی                                           دبیر شبکه: دکتر نضال صراف زادگان
۳- دکتر نضال صراف زادگان
۴- دکتر سید علیرضا حسینی
۵- دکتر زهرا عبدالهی
۶- دکتر محمدمهدی پیغمبری
۷- دکتر مسعود پورمقدس
۸- دکتر محمود ممتحن                                      اعضای علی البدل:
۹- دکتر علی حق دوست                                    ۱- دکتر محمدحسین ماندگار
۱۰- دکتر فاطمه رخشانی                                  ۲- دکتر محمدعلی یوسف نیا
۱۱- دکتر آرش رشیدیان
۱۲- دکتر علیرضا خسروی
۱۳- دکتر محمود تابنده
۱۴- دکتر طاهره سماوات
۱۵- دکتر سیده زهرا اجاقی

—اعضای دومین شورای راهبردی شبکه (۱۳۹۴ تاکنون)
اعضای اصلی:                                         
۱- دکترسید محمدحسن عادل                             رئیس شبکه: دکتر فریدون نوحی
۲- دکتر محمود محمدزاده شبستری                  دبیر شبکه: دکتر نضال صراف زادگان
۳- دکتر محمدجواد زیبائی نژاد
۴- دکتر حسین فرشیدی
۵- دکتر علیرضا خسروی
۶- دکتر صمد غفاری
۷- دکتر فریدون نوحی
۸- دکتر نضال صراف زادگان                              اعضای علی البدل:
۹- دکتر سعید صادقیان                                       ۱- دکتر نیلوفر سمیعی
۱۰- دکتر مرتضی صافی                                       ۲- دکتر امیر فاضلی فر
۱۱- دکتر زهرا عبدالهی
۱۲- دکتر ابراهیم نعمتی پور
۱۳- دکتر مجید ملکی
۱۴- دکتر سیدابراهیم کسائیان
۱۵- دکتر محمود تابنده

فهرست
Call Now Button