کمیته نظارت و ارزشیابی

کمیته نظارت و ارزشیابی، یکی از کمیته های شورای راهبردی شبکه است که وظیفه نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی شبکه را بر عهده دارد. اعضای این کمیته از بین اعضای شورای راهبردی و با نظر این شورا انتخاب شده و می توانند جهت انجام وظایف خود، از افراد خارج از  شورای راهبردی نیز به عنوان همکار استفاده نمایند.

فهرست
Call Now Button